Gubernia Mińska

Gubernia Mińska istniała w latach 1793-1921. Centrum gubernii – Mińsk. Powstała 23.04.1793 r. po II rozbiorze Rzeczpospolitej Polskiej. Zajmowała terytorium Mińskiego i częściowo Nowogródzkiego i Brzeskiego województw WKL. Od 03.05.1795 r. do 1796 r. była osobnym Namiestnictwem Mińskim. Początkowo gubernia składała się z 13 powiatów (ujezdów): Bobrujski, Borysowski, Wilejski, Dawidgródzki, Dziśnieński, Dokszycki, Ihumieński, Mozyrski, Miński, Nieświeski, Postawski, Piński, Słucki. W listopadzie 1796 r. przyłączono powiat Rzeczycki, zlikwidowane powiaty Dawidgródzki, Dokszycki, Nieświeski, Postawski. W grudniu 1842 r. z guberni Grodzieńskiej dołączony powiat Nowogródzki, natomiast do guberni Wileńskiej przekazane powiaty Wilejski i Dziśnieński.

Od tego czasu aż do 1919 r. gubernia Mińska dzieliła się na powiaty: Bobrujski, Borysowski, Ihumieński, Mozyrski, Miński, Nowogródzki, Piński, Rzeczycki, Słucki.

BADANIA GENEALOGICZNE NA ZAMÓWIENIE

Badania genealogiczne to złożona praca intelektualna, wymagająca znajomości historii, prawoznawstwa minionych wieków, topografii, geografii, etnologii i socjologii, dobrej orientacji w zasobach różnych archiwów, umiejętności paleografii oraz biegłego władania kilkoma językami obcymi. Zdobycie tak szerokiej wiedzy jak i wykorzystanie jej do opracowania historii rodu jest możliwe jedynie w trakcie wielu lat praktycznej pracy.

Od 07.11.1917 r. gubernia Mińska jest częścią Okręgu Zachodniego, od marca 1918 r. jest w składzie Białoruskiej Republiki Ludowej (BRL), od 01.01.1919 r. w BSRR, od 02.02.1919 r. w Litbieł. W latach 1919-1920 stworzone zostały powiaty Baranowicki i Nieświeski, natomiast Rzeczycki, Mozyrski i części Bobrujskiego, Borysowskiego i Ihumieńskiego powiatów zostały przyłączone do guberni Homelskiej. Od lipca 1920 r. w BSRR. 21.03.1921 r., gdy część terytorium guberni, z wyjątkiem powiatów Bobruiskiego, Borysowskiego, Ihumieńskiego, Mozyrskiego, Mińskiego i Słuckiego, stała się częścią Polski, gubernia przestała istnieć.

W 1893 r. w guberni było 860 cerkwi prawosławnych, 67 kościołów, 6 instytucji protestanckich (kościoły, zbory, domy modlitwy), 9 meczetów, 36 synagog, 420 żydowskich domów modlitwy.

Biuro genealogiczne „WENDA” zostało założone w 2015 roku w Polsce z inicjatywy Witolda Chaneckiego. Świadczymy usługi w zakresie poszukiwań i opracowania materiałów archiwalnych oraz udzielamy wsparcia wszystkim osobom zainteresowanym poznawaniem i badaniem historii swojej rodziny, której przodkowie pochodzą z terenów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (obecnie Białoruś i część Litwy). Większość poszukiwań wykonujemy osobiście w archiwach Białorusi, Rosji, Litwy i Ukrainy. Przy większych opracowaniach współpracujemy również z profesjonalnymi badaczami genealogii i ośrodkami naukowymi działającymi na terenie całego dawnego Związku Radzieckiego.