Gubernia Wileńska

Gubernia Wileńska istniała z małymi przerwami w latach 1795-1920 na terytorium współczesnej Litwy i Białorusi. Centrum administracyjny – Wilno. Gubernia została utworzona po III rozbiorze Rzeczpospolitej Polskiej w 1795 r. W 1796 r. gubernia Wileńska dzieliła się na 11 powiatów (ujezdów) – Oszmiański, Brasławski, Wileński, Wiłkomierski, Zawilejski, Kowieński, Rosieński, Trocki, Upicki (Poniewieski), Telszewski i Szawelski. Większość gubernii to ziemie byłego województwa wileńskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL). To są Wileński, Święciański, Wilejski, Lidzki oraz północno-wschodnia część powiatu Oszmiańskiego. Powiat Trocki stanowił w WKL osobne województwo. Powiat Dziśnieński należał do województwa Połockiego.

Zgodnie z traktatem pokojowym zawartym w Rydze w 1921 r. większość ziem guberni odeszła do Polski (w latach 1922-1939 była częścią województwa Wileńskiego), północną część byłej guberni uzyskała Litwa, niewielką część powiatu Wilejskiego – Białoruś.

BADANIA GENEALOGICZNE NA ZAMÓWIENIE

Badania genealogiczne to złożona praca intelektualna, wymagająca znajomości historii, prawoznawstwa minionych wieków, topografii, geografii, etnologii i socjologii, dobrej orientacji w zasobach różnych archiwów, umiejętności paleografii oraz biegłego władania kilkoma językami obcymi. Zdobycie tak szerokiej wiedzy jak i wykorzystanie jej do opracowania historii rodu jest możliwe jedynie w trakcie wielu lat praktycznej pracy.

W 1797 r. gubernia Wileńska została połączona z gubernią Słonimską w jedną gubernię Litewską, która 01.01.1801 r. została podzielona na Wileńską i Grodzieńską. W 1839 r. powiat Trocki został zlikwidowany, a powiat Brasławski przemianowany w Nowo-Aleksandrowski. W 1843 r. część powiatów została przekazana do nowo utworzonej guberni Koweńskiej. Od tego czasu aż do 1920 roku w skład guberni Wileńskiej wchodziły powiaty: Oszmiański, Wilejski (dołączony do guberni Mińskiej w 1843 r.), Wileński, Dziśnieński (dołączony do guberni Mińskiej w 1843 r.), Lidzki (dołączony do guberni Grodzieńskiej w 1843 r.), Święciański (były Zawilejski, przemianowany w 1842 r.), Trocki (odnowiony w 1843 r.).

W końcu XIX w. gubernia była podzielona na 14 dekanatów katolickich diecezji wileńskiej: wileński miejski i powiatowy, giedrojcki, trocki, merecki, oszmiański, wiśniewski, święciański, świrski, lidzki, raduński, wilejski, nadwilejski i dziśnienski. W sumie w guberni było 152 parafie, 203 kościoły, 304 kaplice.

Biuro genealogiczne „WENDA” zostało założone w 2015 roku w Polsce z inicjatywy Witolda Chaneckiego. Świadczymy usługi w zakresie poszukiwań i opracowania materiałów archiwalnych oraz udzielamy wsparcia wszystkim osobom zainteresowanym poznawaniem i badaniem historii swojej rodziny, której przodkowie pochodzą z terenów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (obecnie Białoruś i część Litwy). Większość poszukiwań wykonujemy osobiście w archiwach Białorusi, Rosji, Litwy i Ukrainy. Przy większych opracowaniach współpracujemy również z profesjonalnymi badaczami genealogii i ośrodkami naukowymi działającymi na terenie całego dawnego Związku Radzieckiego.