Gubernia Mohylewska

Gubernia Mohylewska istniała w latach 1772-1919. Centrum administracyjne – Mohylew. Gubernia powstała po I rozbiorze Rzeczpospolitej Polskiej w 1772 roku. Obejmowała Orszańską, Mohylewską, Mścisławską i Rohaczewską Prowincje. W 1778 r. gubernia została przemianowana na Namiestnictwo Mohylewskie, które w 1796 r. zostało zlikwidowane, a powiaty weszły w skład guberni Białoruskiej z centrum w Witebsku.

W 1777 r. gubernia została podzielona na 12 powiatów: Orszański, Babinowicki, Bielicki, Klimowicki, Kopyski, Mohylewski, Mścisławski, Rohaczewski, Sienneński, Staro-Bychowski, Czausowski i Czerykowski.

BADANIA GENEALOGICZNE NA ZAMÓWIENIE

Badania genealogiczne to złożona praca intelektualna, wymagająca znajomości historii, prawoznawstwa minionych wieków, topografii, geografii, etnologii i socjologii, dobrej orientacji w zasobach różnych archiwów, umiejętności paleografii oraz biegłego władania kilkoma językami obcymi. Zdobycie tak szerokiej wiedzy jak i wykorzystanie jej do opracowania historii rodu jest możliwe jedynie w trakcie wielu lat praktycznej pracy.

W 1778 r. gubernia została przemianowana na Namiestnictwo Mohylewskie, które w 1796 r. zostało zlikwidowane, a powiaty weszły w skład guberni Białoruskiej z centrum w Witebsku. Gubernia Mohylewska została wznowiona w 1802 r. w składzie byłych 12 powiatów. W 1840 r. powiat Babinowicki został zlikwidowany i dołączony do Orszańskiego, w 1852 r. powiat Bielicki został przemianowany na powiat Homelski, natomiast Staro-Bychowski na Bychowski. W 1861 roku powiat Kopyski został zlikwidowany, a jego terytorium podzielono między Sienneńskim, Orszańskim i nowo utworzonym Horeckim powiatami, do którego również została dołączona część Orszańskiego powiatu. Od września 1917 r. gubernia Mohylewska jako część Okręgu Zachodniego była częścią Białoruskiej Republiki Ludowej, ogłoszonej 25.03.1918 r., od stycznia 1919 r. w BSRR, od lutego – w RFSRR. 11.07.1919 r. gubernia Mohylewska została zniesiona, dziewięć jej powiatów weszło do guberni Homelskiej, powiat Mścisławski został przeniesiony do Smoleńskiej, a powiat Sienneński do guberni Witebskiej.

Gubernia była częścią mohylewskiej prawosławnej i mohylewskiej katolickiej diecezji. Pod koniec XIX wieku tu istniało 804 cerkwi prawosławnych, 6 męskich i 5 żeńskich klasztorów, 30 kościołów, 2 kościoły luterańskie, 29 kościołów jednowierczych i domów modlitwy staroobrzędowców, 340 synagog i żydowskich domów modlitwy.

Biuro genealogiczne „WENDA” zostało założone w 2015 roku w Polsce z inicjatywy Witolda Chaneckiego. Świadczymy usługi w zakresie poszukiwań i opracowania materiałów archiwalnych oraz udzielamy wsparcia wszystkim osobom zainteresowanym poznawaniem i badaniem historii swojej rodziny, której przodkowie pochodzą z terenów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (obecnie Białoruś i część Litwy). Większość poszukiwań wykonujemy osobiście w archiwach Białorusi, Rosji, Litwy i Ukrainy. Przy większych opracowaniach współpracujemy również z profesjonalnymi badaczami genealogii i ośrodkami naukowymi działającymi na terenie całego dawnego Związku Radzieckiego.