Gubernia Witebska

Gubernia Witebska istniała w latach 1802-1924. Centrum administracyjne – Witebsk. Po I rozbiorze Rzeczpospolitej Polskiej (1772) znaczna część Połockiego i Witebskiego województw WKL została przyłączona do Imperium Rosyjskiego. Najpierw te ziemie należały do guberni Pskowskiej, a od 1776 r. do utworzonej guberni Połockiej (w latach 1778-1796 – Namiestnictwo Połockie). Po II rozbiorze RP (1793) z nowo dołączonych ziem byłego województwa Połockiego został stworzony powiat (ujezd) Lepelski. W 1796 r. Namiestnictwa Połockie i Mohylewskie zostały połączone w gubernię Białoruską, która została zlikwidowana 27.02.1802 r., a jej terytorium podzielony na gubernie Witebską i Mohylewską.

Gubernia Witebska liczyła 12 powiatów (ujezdów): Weliski, Witebski, Horodecki, Dźwiński, Dryzieński, Lepelski, Lucyński, Newelski, Połocki, Rzeżycki, Siebieżski i Surażski (zlikwidowany w 1866 r., jego terytorium zostało podzielone pomiędzy powiatami Wieliskim, Witebskim i Horodeckim).

BADANIA GENEALOGICZNE NA ZAMÓWIENIE

Badania genealogiczne to złożona praca intelektualna, wymagająca znajomości historii, prawoznawstwa minionych wieków, topografii, geografii, etnologii i socjologii, dobrej orientacji w zasobach różnych archiwów, umiejętności paleografii oraz biegłego władania kilkoma językami obcymi. Zdobycie tak szerokiej wiedzy jak i wykorzystanie jej do opracowania historii rodu jest możliwe jedynie w trakcie wielu lat praktycznej pracy.

W latach 1917-19 gubernia Witebska była częścią różnych jednostek administracyjnych (Okręg Zachodni, Komuna Zachodnia), w końcu została dołączona do RFSRR (Rosja). W lipcu 1919 r. do guberni Witebskiej został przekazany powiat Sieński guberni mohylewskiej, w listopadzie 1920 r. – powiat Orszański guberni Homelskiej (nowo utworzona jednostka administracyjna z powiatów zlikwidowanej guberni Mohylewskiej).

Zgodnie z traktatem pokojowym Rosji z Łotwą w 1920 r. Dźwiński, Lucyński i Rzeżycki powiaty uzyskała Łotwa. W lutym 1923 r. powiaty Horodecki, Drysieński i Sieński zostały zlikwidowane; powiat Lepelski został przemianowany na Boczejkowski. Gubernia Witebska została zlikwidowana 10.03.1924 r., powiaty Witebski, Horodecki, Drysieński, Lepelski, Połocki, Sieński, Surażski stały się częścią Białoruskiej SRR, a powiaty Wieliski, Newelski, Siebieżski weszły do guberni Pskowskiej RFSRR.

W 1914 r. w guberni Witebskiej było 666 cerkwi prawosławnych, 53 synagogi, 262 domów modlitw żydowskich i 81 staroobrzędowców, 14 kościołów protestanckich.

Biuro genealogiczne „WENDA” zostało założone w 2015 roku w Polsce z inicjatywy Witolda Chaneckiego. Świadczymy usługi w zakresie poszukiwań i opracowania materiałów archiwalnych oraz udzielamy wsparcia wszystkim osobom zainteresowanym poznawaniem i badaniem historii swojej rodziny, której przodkowie pochodzą z terenów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (obecnie Białoruś i część Litwy). Większość poszukiwań wykonujemy osobiście w archiwach Białorusi, Rosji, Litwy i Ukrainy. Przy większych opracowaniach współpracujemy również z profesjonalnymi badaczami genealogii i ośrodkami naukowymi działającymi na terenie całego dawnego Związku Radzieckiego.