Gubernia Grodzieńska

Gubernia grodzieńska istniała w latach 1801-1921. Centrum administracyjne – Grodno. Tereny, które zajmowała gubernia zostały przyłączone przez Imperium Rosyjskie w wyniku III rozbioru Rzeczpospolitej Polskiej (1795). Początkowo zostały utworzone gubernie Słonimska i Wileńska (namiestnictwa), które w 1797 r. zostały połączone w gubernię Litewską. W 1801 r. została podzielona na gubernie Wileńską i Słonimską, 28.08.1802 r. przemianowana na Grodzieńską. Do 1840 r. na terenie gubernii obowiązywał Statut prawa WKL 1588 r. W 1843 r. powiat (ujezd) Nowogródzki został przeniesiony do guberni Mińskiej, powiat Lidzki – do guberni Wileńskiej.

Od 1843 aż do 1921 roku gubernia Grodzieńska składała się z 8 powiatów (ujezdów): Białostocki (dołączony w 1843 r. ze zlikwidowanego obwodu Białostockiego), Bielski (dołączony w 1843 r. ze zlikwidowanego obwodu Białostockiego), Brzeski, Wołkowyski, Grodzieński, Kobryński, Prużański, Sokólski (Sokółkowski) (dołączony w 1843 r. ze zlikwidowanego obwodu Białostockiego), Słonimski.

BADANIA GENEALOGICZNE NA ZAMÓWIENIE

Badania genealogiczne to złożona praca intelektualna, wymagająca znajomości historii, prawoznawstwa minionych wieków, topografii, geografii, etnologii i socjologii, dobrej orientacji w zasobach różnych archiwów, umiejętności paleografii oraz biegłego władania kilkoma językami obcymi. Zdobycie tak szerokiej wiedzy jak i wykorzystanie jej do opracowania historii rodu jest możliwe jedynie w trakcie wielu lat praktycznej pracy.

Zgodnie z traktatem pokojowym zawartym w Rydze w 1921 r. ziemie guberni Grodzieńskiej zostały uzyskane przez Polskę. Byłe powiaty Białostocki, Bielski, Wołkowyski, Grodzieński, Sokółkowski weszły do województwa Białostockiego, natomiast Brzeski, Kobryński, Prużański do województwa Poleskiego, powiat Słonimski do województwa Nowogródzkiego.

W 1891 r. na terenie guberni Grodzieńskiej działało 4 klasztory prawosławne, 490 cerkwi prawosławnych, 2 klasztory katolickie, 92 kościoły, 7 kościołów protestanckich, 6 domów modlitwy, 57 synagog i 316 żydowskich domów modlitwy oraz 3 meczety mahometańskie..

Biuro genealogiczne „WENDA” zostało założone w 2015 roku w Polsce z inicjatywy Witolda Chaneckiego. Świadczymy usługi w zakresie poszukiwań i opracowania materiałów archiwalnych oraz udzielamy wsparcia wszystkim osobom zainteresowanym poznawaniem i badaniem historii swojej rodziny, której przodkowie pochodzą z terenów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (obecnie Białoruś i część Litwy). Większość poszukiwań wykonujemy osobiście w archiwach Białorusi, Rosji, Litwy i Ukrainy. Przy większych opracowaniach współpracujemy również z profesjonalnymi badaczami genealogii i ośrodkami naukowymi działającymi na terenie całego dawnego Związku Radzieckiego.